ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ຂະແໜງກວດກາ
ຂະແໜງກວດກາ

  1. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງກວດກາ