ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ຂະແໜງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ - ປະຖົມ
ຂະແໜງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ - ປະຖົມ

 1. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ - ປະຖົມ
 • ເປັນເສນາທິການໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງໃນການຂຶ້ນແຜນປັບປຸງ ຂະຫຍາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາໃນທົ່ວແຂວງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ.


 • ຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ສຶກສາສົງ.

 • ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ສິດການພັດທະນາໂຮງຮຽນຄຸນນະພາບຕົວແບບສຳລັບອະນຸບານລ້ຽງເດັກ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ.

 • ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນຄົ້ນຄວ້າຫຼັກສູດທີ່ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດ, ທ່າແຮງ ແລະ ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນສຳລັບການສຶກສານອກໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ.

 • ຄົ້ນຄວ້າຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ ສຳລັບຄູສອນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ.

 • ຈັດຕັ້ງການປະເມີນຜົນການຮຽນ - ການສອນແຕ່ລະພາກຮຽນ ແລະ ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.

 • ຮັບຜິດຊອບວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

 • ">
  geciktirici hap geciktirici orjinal sipariş doğal ecza viagra www.orjinalsiparis.com golden lovita cinsel ürünler penis buyutucu samsun araç kiralama samsun rent a car hümik asit organik sıvı gübre sıvı organik gübre kireç çözücü,ph düşürücü gübre ec fertilizer leonardit organomineral gübre organik gübre