ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ຂະແໜງກິລາສາຍສູງ
ຂະແໜງກິລາສາຍສູງ

  1. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງກິລາສາຍສູງ