ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ສູນໄອຊີທີ
ສູນໄອຊີທີ

  1. ໜ້າທີ່ຂອງສູນໄອຊີທີ
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງສູນເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການສື່ສານ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ