ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ຫ້ອງການບໍລິຫານ
ຫ້ອງການບໍລິຫານ

  1. ໜ້າທີ່ຂອງຫ້ອງການບໍລິຫານ
  2. ໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍງານບໍລິຫານ
ໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍງານການເງິນ. ໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍງານກໍ່ສ້າງພຶ້ນຖານ.