ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ຂະແໜງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ຂະແໜງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

  1. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ