ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ພາລະສຶກສາ
ຂະແໜງພາລະ-ສິລະປະສຶກສາ

  1. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງພາລະສຶກສາ