ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ຂະແໜງສະຖິຕິ - ແຜນການ
ຂະແໜງສະຖິຕິ - ແຜນການ

  1. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງສະຖິຕິ - ແຜນການ