ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ຂະແໜງພັດທະນາຄູ
ຂະແໜງພັດທະນາຄູ

  1. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງພັດທະນາຄູ