ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ຂະແໜງອະຊີວະສຶກສາ
ຂະແໜງອະຊີວະສຶກສາ

  1. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງອະຊີວະສຶກສາ