ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
Home

ສ້າງຄົນໃຫ້ມີສະຕິຊາດ, ມີຄຸນນະທຳ, ເປັນຄົນເກັ່ງ, ສຸຂະພາບດີ, ມີຄວາມສີວິໄລທາງດ້ານຈິດໃຈ, ພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ປະເທດຊາດ