ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ
ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ

  1. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ