ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ສິດແລະໜ້າທີ່
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່


 1. ວາງແຜນພັດທະນາ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ, ອາຊີວະສຶກສາ ຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ ທັງໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ ລວມທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນພາຍໃນແຂວງ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍວາງແຜນພັດທະນາວຽກງານກິລາໃນຂອບເຂດແຂວງຕົນເອງ.

 2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຕ່າງໆ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພາຍໃນແຂວງ.

 3. ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາພາຍໃນແຂວງ, ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດຖະບານ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

 4. ເຜີຍແຜ່ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການາພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາພ້ອມທັງນຳພາ.

 5. ຄຸ້ມຄອງບັນດາ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ມັດທະຍົມສົມບູນ, ໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ ແລະ ຊັ້ນສູງຂອງແຂວງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ໂຮງຮຽນສຶກສາສົງ, ໂຮງຮຽນຊົນເຜົ່າ, ສູນການສຶກສາຊຸມຊົຍຂອງແຂວງ ແລະ ສູູນສຶກສານິເທດຂັ້ນແຂວງ.

 6. ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ລັດທະກອນຄູ ພາຍໃນແຂວງ ຕາມລະບຽບຫຼັກການ.

 7. ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ, ການເງິນ, ຊັບສິນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ.

 8. ຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ, ຊັບສົມບັດ, ພຶ້ນຖານວັດຖຸອຸປະກອນ, ການປະມູນ-ການຈັດຊື, ສະໜອງ, ແບ່ງປັນ ແລະ ແຈກຢາຍປຶ້ມແບບຮຽນ, ຄູ່ມືຄູ ແລະ ອຸປະກອນການສຶກສາ ຕາມລະບຽບຫຼັກການ.

 9. ຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມດ້ານວິຊາການ, ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ພາລະ, ສິລະປະສຶກສາ, ກິລາປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕ້ານສິ່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຈັດການແຂ່ງຂັນພາລະ, ສິລະປະສຶກສາ ແລະ ກິລານັກຮຽນໃນລະດັບໂຮງຮຽນ ແລະ ລະດັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ.

 10. ຄຸ້ມຄອງວຽກງານສະຖິຕິ, ຂ່າວສານການສຶກສາພາຍໃນແຂວງ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຊາບຕາມກຳນົດເວລາ.

 11. ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ ແລະ ວາງແຜນກໍ່ສ້າງ, ຝຶກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບ, ພັດທະນາພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ.

 12. ຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຫຼັກສູດທີ່ມີຈຸດພິເສດ, ທ່າແຮງ ແລະ ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ ສຳລັບສາຍສາມັນ ແລະ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ.

 13. ຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ໃນທຸກຊັ້ນຮຽນການສຶກສາໃນຂອບເຂດການຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເພື່ອສະໜອງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບແກ່ເດັກຍິງ, ຊົນເຜົ່າ, ຄົນພິການ ແລະ ເດັກທີ່ມີບັນຫາດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

 14. ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງ, ປະເມີນການຮຽນ-ການສອນ ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ມັດທະຍົມສົມບູນ, ທັງໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.

 15. ຈັດຕັ້ງແຜນການລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື ແລະ ຍົກລະດັບການສຶກສາຕິດພັນກັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພຶ້ນຖານ.

 16. ຊີ້ນຳ, ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນຕົວແບບ ແລະ ໂຮງຮຽນດີເດັ່ນດ້ານຕ່າງໆ.

 17. ຊີ້ນຳຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະບານ ແລະ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕາມລະບຽບຫຼັກການ.

 18. ຄຸມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ສະຫວັດດີການຄູແຫ່ງຊາດ ຂອງຕົນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ.

 19. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາພາຍໃນແຂວງຂອງຕົນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

 20. ປະຕິບັດວຽກອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ເຈົ້າແຂວງ.